Captain Meriwether Lewis


Captain Meriwether Lewis 
เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1774-1809